Nyheder

Grundejerforeningens høringssvar vedr. Ferielejligheder på Gerbredgård.

Bestyrelsen har formuleret et høringsvar til Næstved Kommunes Planafdeling til brug i deres indledende arbejde med at lave en lokalplan for området omkring Gerbredgård. Bestyrelsen er kritisk overfor projektet, men ønsker at indgå i en konstruktiv og åben dialog om en fremtidig udvikling af området.

Kommunens planafdeling vil senere fremlægge et forslag til lokalplan for området. Lokalplanen sendes i offentlig høring inden den endelige version skal vedtages politisk i Næstved byråd.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores høringssvar høre vi gerne fra dig. Forslaget fremsendes til Næstved Kommune den 22. maj 2024.

Nyhedsbrev Maj 2024

Foråret og sommeren nærmer sig endelig – og det gode vejr giver bedre dage og weekender i sommerhuset.
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde i slutningen af april og du kan finde referatet på hjemmesiden.
De vigtigste overskrifter her i foråret 2024 er:

 1. Nyt udviklingsprojekt for Gerbredgård med udbygning til Ferielejligshedsområde med 50 ferielejligheder. Næstved Kommunes Plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalg har modtaget og princip godkendt en ansøgning om at udvikle området omkring Gerbredgård med op til 50 ferielejligheder. Området omkring gården udvides til ca. det dobbelte areal, og der skal bygges fem nye længehuse med ferielejligheder i 1½ plan (op til 8 meter i højden). Samtidig etableres der parkeringspladser langs med Gerbredgårdsvej – op mod gården efter Grønningen. Se projektforslaget nedenfor her på siden.
  Det er et meget stort projekt, som vil have en stor påvirkning af vores område og specielt påvirke de nærmeste naboer. Bestyrelsen har nedsat en lille gruppe med deltagelse af et par af de nærmeste naboer. Lisbeth og John er bestyrelsens repræsentanter.
  Næstved kommunens Planafdeling har udsendt et brev til nogle af de nærmeste beboere omkring Gerbredgård. Det er ikke alle der bor langs markerne der har fået brevet. Brevet er også sendt til Grundejerforeningen. Brevet inviterer til debat om projektet før kommunen udarbejder et forslag til lokalplan. Det er derfor vigtigt at alle der har modtaget brevet giver deres mening til kende overfor planafdelingen. Grundejerforeningen vil bakke op om de stillede krav til planafdelingen. Send derfor gerne jeres svar cc. til Grundejerforeningen på krygerjo@gmail.com
 2. Sommerfest 2024 – der indbydes til sommerfest den 31. august – indbydelse omdeles i postkasserne senere i maj.
  Der vil i år være en egenbetaling til dækning af en del af omkostningerne. På sidste generalforsamling blev egenbetalingen sat til kr. 200 pr. matrikel for sommerfesten 2023. Den blev aflyst. Bestyrelsen har sat egenbetalingen til kr. 100 kr. pr deltager, børn under 18 år er gratis til sommerfesten 2024.
 3. Regnskab 2023 – Ostenfeldt Revision har afleveret året regnskab.
  Regnskabet er nu opstillet efter Ostenfeldt normale regnskabssystem. Det ser derfor anderledes ud end tidligere. Regnskabet balancerer med et overskud på kr. 27.948 og en samlet kassebeholdning ved årsskiftet på kr. 178.369. Kassebeholdningen er pt. 249.219. Da vi forventer et overskud i 2024 på kr. 42.000 vil kassebeholdning ved årsskiftet være på godt kr. 220.000, –
  Bestyrelsen har lavet budget for 2024, som er til debat på den kommende generalforsamling. Budgettet kan ses på hjemmesiden.
  Mvh og nyd den forhåbentlige gode forsommer.

Ferielejligheder på Gerbredgård

Nedenfor kan du se det projektforslag som Næstved Kommune har sendt til planafdelingen for at der kan udarbejdes en ny lokalplan for området omkring Gerbredgård.

Hjertestarteren er opsat ved Bækkene 242.

Så er hjertestarteren tilgængelig for alle i tilfælde af uheld. Hjertestarteren er registreret på Hjertestarter.dk og således ved alle hjerteløbere at de kan finde hjertestarteren ud for Bækkene 242.

Vi håber den redder liv – når/hvis uheldet er ude.

Nyt affaldssystem i vores område. Papirsække erstattes med plastbeholder.

Næstved Kommune udruller nyt renovationssystem i sommerhusområderne med start i november. Du vil modtage et brev om ændringer fra Næstved Kommune i oktober. Kommunen leverer en plastbeholder med to rum (madaffald og restaffald) som skal tages i brug ved modtagelsen. Beholderen tømmes hver 14 dag – og ikke som nu hver uge. Hvis du er registreret som helårsbeboer tømmes der hver 14 dag hele året. Ellers tømmes beholderen “kun” en gang om måneden i vinterperioden.

Du kan læse mere om det nye system i præsentationen fra kommunen nedenfor.

Fælles Postkasseanlæg aflyses – der afholdes ikke ekstraordinær generalforsamling.

Et flertal i folketinget vil ændre det høringsforslag til ny postlov således at ældre sommerhusområder kan bevare postkasserne ved “havelågen”. Derfor stopper bestyrelsen arbejdet med det fælles postkasseanlæg og indkalder ikke til ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober.

Tak til Michael og Else for at videresende nyheden til bestyrelsen 🙂

September nyt

Bestyrelsen har netop holdt bestyrelsesmøde med flere vigtige emner på dagsordenen. Referat fra mødet ligge på siden for referater og detaljer fra mødet kan læses der.

De vigtigste ting fra mødet er følgende.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling søndag den 29. oktober med beslutning om Postkasseanlæg som eneste punkt på dagsordenen. Der kommer en officiel indkaldelse om ganske få dage. Bestyrelsen er ved at få de sidste priser ind på anlægget og det foreslåede anlæg vil blive udsendt senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Ændringsforslag eller alternative forslag skal være tilsendt bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Det er et lovkrav at alle sommerhuse skal have en postkasse – så der skal etableres et centralt anlæg. Anlægget foreslås placeret ved indkørslen til vores område modsat affaldsmolokkerne.

Næstved kommune ruller nye affaldsbeholdere ud til alle sommerhusene. Vi får en 200 plastbeholder med to rum (køkken- og restaffald). Kommunen udsender et informationsbrev i oktober og beholderne leveres 2-3 uger senere. Vi skal alle placere affaldsbeholderen på et fast og plant underlag – fra vejen og hen til affaldsbeholderen. Læs alle detaljerne i denne præsentation fra Næstved Kommune.

Bestyrelsen har bestilt en hjertestarter til opsætning ved “trekanten” ved Bækkene 242. Hjertestarteren opsættes omkring slutningen af oktober. Prisen er ca. kr. 17.000 inklusiv opsætning og 1 års serviceaftale. Serviceaftalen koster fremover kr. 4000 pr. år.

Badebroen nedtages den sidste weekend i efterårsferien. Badebroudvalget indkalder alle interesserede til at hjælpe til, og sæsonen afsluttes med øl og vand til de fremmødte.

Til sidst kan vi oplyse, at Pumpelauget vil opkræve ekstra bidrag pga udskiftning af en pumpe og en kommende reparation af et drænrør ved Stølsgårdsvej. Bestyrelsen vil betale det ekstra bidrag fra foreningens kassebeholdning. Årets regning til Pumpelauget bliver i år på ca. kr. 32.000

Læs mere i referatet på siden for referater.

Nyt forslag til årets generalforsamling.

Den netop vedtagne postaftale med regeringen betyder at postomdeling til den enkelte sommerhusadresse ophører pr. 1. januar 2024.
Det betyder at vi skal etablere et fælles og centralt postkasse anlæg for alle matrikler i Grundejerforeningen.

Omkostningerne til et sådan anlæg kan løbe op i kr. 100.000 for vores 99 enheder – inklusiv den væg og evt. halvtagskonstruktion det kræver.

Bestyrelsen foreslår at omkostningerne opkræves via kontingentopkrævningen som et ekstra tillæg i 2024 opkrævningen. Der opkræves 1/99 del af den samlede omkostning pr. matrikel. Der etableres en ekstra postkasse til Grundejerforeningen – ialt 100 postkasser (moduler af 5) alle med låsecylinger (6 pins) og tre nøgler pr. enhed. Bestyrelsen bemyndiges til at vurdere hvilket beløb, der opkræves fra den enkelte grundejer i 2024.

Bestyrelsens beretning til årets generalforsamling.

Tak til vores sponsorer af badebroen.

Vores badebro er blevet en realitet takket være en rigtig god støtte fra lokale firmaer og venner.

Støt vores annoncører – de støtter os.

Følgende firmaer har støtte vores projekt (nævnt i alfabetisk rækkefølge):

Bygma Næstved Proffcenter, Holsted Park 10, 4700 Næstved                       5.000 kr.

Combiflex, Islandsgade 6, 4690 Haslev                                                                 2.500 kr.

Dansk VVS, Erantisvej 42, 4700 Næstved                                                             2.500 kr.

EDC Poul Erik Bech, Alleen 33, 4736 Karrebæksminde                                      1.500 kr.

REA Erhvervsbiler, Skovsøviadukten 2, 4200 Slagelse                                       5.000 kr.

Tømrermester Michael Sommer, Vinkelvej 11, 4700 Næstved                      5.000 kr.

V. Jørgensen, VVS, Marskvej 13, 4700 Næstved                                                 5.000 kr.

XL-BYG T. A. Medings Tømmerhandel, Femøvej 8, 4700 Næstved                5.000 kr.

Et billede, der indeholder logo

Automatisk genereret beskrivelseHerudover har projektet fået støtte fra personlige bidrag fra kommende brugere af badebroen. Indtil nu har vi modtaget 16 personlige bidrag på totalt 6.800 kr. Beløbets størrelse er frivilligt og der kan stadig bidrages via Mobilepay til 40420780 – skriv Badebro.

Badebroudvalget har også søgt og fået støtte til badebroen fra Friluftsrådet på 30.000 kr.

Du kan læse mere om vores sponsorer – og benytte deres tilbud og services ved at klikke på de indsatte links til deres hjemmesider.

Uden støtten havde vi ikke fået projektet realiseret og badebroen etableret. Tak til det aktive Badebroudvalg for deres arbejde med at skaffe sponsorer og hjælpen med opsætningen af broen.

Badebroudvalget er: Michael Sommer, Niels Laasholdt, Søren Christophersen og Michael Felskov.

Tak til alle for støtten og arbejdet.

Bestyrelsen, Gerbredgaard Grundejerforening

Forslag til generalforsamlingen

Der er fremsendt forslag til generalforsamlingen fra Peder Rasmussen, Havbakken 275. Forslagene er følgende:

 1. Der bør være tydelig skiltning til hundeejerne, angående hvad hundeejerne må foretage sig på vores lille strand, og hvad de ikke må – f.eks. hund i snor og hundebadning.
 2. Der bør være deltagerbetaling til sommerfesten f.eks 2-300kr. pr. familie, samt hvad foreningens tilskud må være fremadrettet.

Begge forslag bliver debatteret på generalforsamlingen.

Kære medlemmer af Grundejerforeningen,

Hermed indkaldes I alle til den årlige generalforsamling i vores grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 2. juli kl. 13.00 til kl. ca. 15.00 i Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Ved Broen 29, Karrebæksminde.

Bemærk tidspunktet – vi plejer at holde mødet kl. 10.00, men Skipperstuen var først ledig fra kl. 13.00
Vi håber igen i år at rigtig mange møder op og bidrager til, at vi får et godt møde med gode beslutninger til vores fremtidige tiltag.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne således:

1) Valg af dirigent og referent.        
2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.    
3) Redegørelse for foreningens aktivitet i det kommende år               
4) Forslag fra bestyrelsen og andre bidrag m.m.          
 5) Forslag fra medlemmerne.          
6) Forlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
7) Godkendelse af kontingent.        
8) Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, hvoraf normalt én skal være fra Havbakken og normalt én skal være fra Bækkene.          
10) Valg af 2 revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.          
11) Valg af revisorsuppleanter, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.   

Vi vil også have et pkt. 12 Eventuelt

På hjemmesiden www.gerbredgaard.dk kan du under siden Generalforsamling, indkaldelser, forslag og referater finde de relevante dokumenter til generalforsamlingen. Vedtægterne findes også på hjemmesiden under Vedtægter. 
Du kan finde regnskab(er) (badebro og forening), budget samt bestyrelsens forslag om indkøb og opsætning af hjertestarter. (de vedhæftes også nedenfor). Senere vil du også kunne finde bestyrelsens beretning, eventuelle indkomne forslag samt øvrige dokumenter på hjemmesiden.
Har du forslag til generalforsamlingen så send det til et medlem af bestyrelsen og gerne til mig på krygerjo@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingen, men gerne før.

Udover forslaget om hjertestarter, har vi i budgettet poster der kan og bør debatteres på generalforsamlingen. Sommerfesten er en større post på budgettet som vi foreslår debatteres under punkt 4. som et bidrag fra bestyrelsen. Der er afsat kr. 18.000 til den i budgettet. 
Under pkt. 7 Godkendelse af kontingent foreslår bestyrelsen uændret kontingent, men en ændret fordeling af kontingentet mellem drift, vej og vedligehold. 
Se budget 2023-2024 på hjemmesiden for info om ovenstående.
Badebroudvalget fremlægger særskilt regnskab for badebroen. Badebroen er etableret med et tilskud fra foreningen på ca. kr. 20.000 – jvnf. sidste årsbeslutning om tilskud på op til kr. 30.000. Pga. et aktivt udvalg lykkedes det at indsamle ca. kr. 70.000 i tilskud fra eksterne og private. Den samlede pris for badebroen blev ca. kr. 90.000.

Vi vil gerne have nye medlemmer i bestyrelsen. Niels Laasholdt har valgt at stoppe, så der er plads til nye medlemmer. Michael Sommer og Thomas Jørgensen er på valg og modtager genvalg. Hvis du har lyst eller gerne vil høre, hvad det indebærer at være med i bestyrelsesarbejdet, kan du kontakte bestyrelsen og gerne mig på krygerjo@gmail. com eller på tlf. 40420780.

Vi beklager hvis du modtager denne mail og ikke er medlem af Grundejerforeningen. Send gerne en mail tilbage så vi kan opdatere mail-listen. 

Med de bedste hilsner og ønske om en rigtig god sommer.
P.b.v.
John Kryger

Officiel indvielse af Badebroen – Lørdag 22. april kl. 13.00

Kom til den officielle indvielse af badebroen ved Stenstranden ud for Havbakken på lørdag kl. 13.00

Vi åbner officielt badebroen med Champagne og Chips mm. sponseret af Superbrugsen/Flensvine – og der er selvfølgelig også mulighed for en tur i vandet. Vi har nemlig bestilt og fået godt vejr.

15-03-2023

Nyhedsbrev marts 2023

Så er foråret på vej, men måske vi stadig kan få dage med vinterligt vejr lidt endnu. Henover vinteren har vi fået klippet hækken på vejen op mod Havbakken og ryddet området ind mod marken ved Havbakken. Det ser lidt rådt ud, men når der kommer blade på buskene vil det pænt igen. Beboerne med bagside ud mod marken og ud mod fællesarealerne skal huske at holde disse områder. Grundejerforeningen afholder kun vedligehold af fællesarealer og buske/træer på fællesarealer. Det er den enkelte grundejer der er ansvarlig for at holde hæk/træer og buske ud mod fællesarealerne inklusive ud mod marken. Fremover vil omkostningerne til en lignende klipning ikke blive afholdt af foreningen, men afkrævet af de enkelte grundejere.

Vi har desværre oplevet hærværk på “Hunde i snor” skiltene. Skiltene ved udgangen fra Havbakken til klinten samt skiltet på klinten er blevet fjernet. Det ved Havbakken var smidt ind under hækken overfor, mens det på klinten ikke er fundet. Skiltene virkede faktisk, og der er mange hundeluftere, der har deres hund i snor. Desværre er der nogle få hundeejere, der ikke vil følge reglerne og henstillingen til at føre hunden i snor. At man er så utilfreds med at der står skilte at der udføres hærværk er ikke i orden. Bestyrelsen skal igen henstille til at hunde føres i snor af hensyn til beboere og gæster samt ikke mindst vores nabo og bonden der dyrker marken som har bedt os om at undgå at hunde forstyrrer fugle der yngler på marken. Vores nabo ønsker heller ikke gående trafik på eller over markerne af hensyn til både afgrøder og fugle.

Badebroen bliver opsat til april. Der er nedsat et udvalg under bestyrelsen som har arbejdet målrettet på at få badebroen realiseret. Udvalget har indsamlet penge fra sponsorer og private bidragsydere og fået tilsagn om tilskud til badebroen fra Friluftsrådet. Totalt er der indsamlet mere en 60.000 kr. – og der kommer stadig flere tilskud ind. Da de samlede omkostninger bliver omkring 80.000 kr. kan badebroen opsættes uden, at vi anvender alle de penge vi fik tilsagn til fra Grundejerforeningens generalforsamling på 30.000 kr. Vi afholder officiel åbning af badebroen når den er opsat og klar til brug. Mere om det arrangement senere.

Til sidst skal vi minde om at Generalforsamlingen 2023 afholdes søndag den 2 juli kl.10.00 – vi søger om at låne lokalet ved Sejlklubben igen i år.

02-12-2022

Nyhedsbrev december 2022

Siden sidst – i september – har vintermørket sænket sig over vores område. Der er stadig aktivitet i sommerhusene, specielt i weekenderne. Vi har også fået et par nye medlemmer i foreningen. Velkommen til jer, og vi håber, at I vil nyde jeres nye sommerhus.

Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår, hvor vi igen kan se frem til mange gode timer i sommerhusene.

Her i efteråret har vi arbejdet videre med de igangværende opgaver for foreningen.

Badebro status.

Vi har fået tilladelse til at opsætte badebro ved Stenstranden ved klinten ud for Havbakken. Tilladelse skal i en høring hos særligt høringsberettigede i fire uger inden den er endelig. Da alle har været hørt, forventes der ikke indsigelser. I den offentlige høring var der seks høringssvar – og alle var positive for forslaget.

Du kan se tilladelsen her:

https://www.naestved.dk/hoeringer/borgermoeder-og-hoeringer/offentlig-hoering-af-udkast-til-afgoerelse-om-at-etablere-en-badebro-paa-enoe

Det betyder, at vi nu går ind i en mere praktisk fase i projektet. Som tidligere nævnt, har vi mulighed for at købe en brugt badebro (ca. 5 år gammel) til ca. 1/3 af prisen for en ny. Vi indleder nu de endelige forhandlinger om besigtigelse og eventuelt køb af denne badebro.

Til drift og vedligehold af badebroen oprettes der, som foreslået på Generalforsamlingen, et udvalg under bestyrelsen. På det næste bestyrelsesmøde vil vi beslutte retningslinjerne for udvalget. De løbende omkostninger til drift og vedligehold forventes dækket gennem løbende bruger- eller medlemsbetaling.

Hvis alt forløber uden store uforudsete forhindringer, kan vi indvie den nye badebro i midten af april 2023.

Vedligeholdelse af området.

Bestyrelsen har indgået aftaler med et par underleverandører om at forskønne området ved molokkerne samt beskære træer og buske i vores skel. Arbejdet udføres henover vinteren, når vejret tillader det.

Ved molokkerne bliver området modsat affaldsbeholderne fræset og befæstet. Der sås efterfølgende græs på området fra påbudsskiltet til hjørnet af Gerbredgaardsvej.

Herudover foretages der en kraftig beskæring af træer og buske på det sidste stykke (venstre side) af Havbakken op mod 90-graders svinget til sommerhusområdet.

Området mellem marken og Havbakken ryddes også jvnf. beslutningen på Generalforsamlingen i juli 2022. Det er stykket fra det store piletræ og ca. 2-3 matrikler op langs skellet der ryddes. Rydningen betales af grundejerforeningen, men fremover skal området holdes ryddet af de enkelte grundejere.

Det er denne enkelte grundejers pligt at holde hegn og fællesarealer ud for ens egen matrikel pæn og ryddet. Fælles hegn mellem matriklerne skal holdes i fællesskab og efter fælles aftaler. Der er enkelte steder hvor træer og buske er blevet så høje at de skygger for lys og sol hos naboen. Der regler for højden (maksimalt 180 cm) af bevoksning og hegn i skel. Der er ikke faste regler for højde og drøjde af træer og buske, som ikke står i skel. Vi henstiller til, at medlemmerne selv aftaler højden af bevoksninger på grundene således, at høje træer og buske ikke er til gene for naboen.

Skiltning i området

De sidste skilte med ”Adgang forbudt over marken” forventes opsat henover vinteren.

Vi skal stadig henstille til, at man kun færdes på eksisterende stier, og at hundeejerne også har deres hunde i snor.

Nyt fra Digelauget

Der er rigtig gang i dige byggeriet. Nogle steder ser det rigtig voldsomt ud. Det bliver dog rigtig godt, når arbejdet afsluttes til april 2023. Du kan følge nærmere med på Facebook https://www.facebook.com/groups/404263451799968/  eller på hjemmesiden https://www.enødigelaug.dk/

Til næste år opkræves der fuldt bidrag til Digelauget via Ejendomsskatten. Bidraget bliver kr. 1200,- per anpart. Det betyder at det store bidrag på 2½ anpart bliver på kr. 3000,- mens det lille bidrag på ½ anpart bliver kr. 600,-

Bidraget er således større end meldt ud på den stiftende generalforsamling. Det er en stigning fra ca. kr. 2500 til kr. 3000 på det store bidrag. Grunden til stigningen er rentestigningen, som var forudsat til 0%, men som nu forventes at blive på ca. 3%

Digelauget skal opspare en vedligeholdelseskonto således at en eventuel strandfodring kan laves efter en eller flere kraftige storme. Derfor kan Digelauget ikke nedskrive betalingen.

Du kan kontakte mig for yderligere information.

Vær aktiv – hjælp os med at gøre området bedre.

Vi har et rigtig godt område i Bækkene og på Havbakken. Det skal vi passe på og forbedre.

Hvis der er spørgsmål og/eller emner, som I gerne vil have, at bestyrelsens tager op, kan I altid kontakte bestyrelsens direkte eller skrive et opslag på vores Facebook profil https://www.facebook.com/groups/2746031628975242/

Anmod om medlemskab på siden, hvis du ikke har adgang.

God jul og et rigtig godt nytår

På bestyrelsens vegne

John K

26-09-2022

Forslag om etablering af badebro ved Stenstranden er nu officielt ansøgt hos Næstved Kommune. Forslaget er sendt i 4 ugers høring, hvorefter kommunen vil komme med deres endelige beslutning.

Ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside på nedenstående link.

https://www.naestved.dk/hoeringer/borgermoeder-og-hoeringer/offentliggoerelse-af-ansoegning-om-at-etablere-en-badebro-paa-enoe

Alle kan sende deres høringssvar til mailen, natur@naestved.dk

Bestyrelsen har indsendt et overordnet høringssvar som opbakning til vores ansøgning. Du kan se vores høringssvar her

Badebro høringssvar

21-09-2022

Så er der Nyhedsbrev for September 2022. Referat mm. fra året generalforsamling samt referat fra sidste bestyrelsesmøde i september 2022 er lagt på hjemmesiden. Du kan læse nyhedsbrevet her samt på Facebooksiden

Nyhedsbrev september 2022 v 1

26-06-2022

Så er vi klar til årets generalforsamling søndag den 3 juli kl. 10.00 i Skippersturen. Regnskab, budget og bestyrelsens forslag om badebro er lagt på hjemmesiden. Herudover vil vi oplyse om de igangværende tiltag omkring Molokkerne, skiltning og kommende forskønnelses aktiviteter, der er planlagt.

Sidst men ikke mindst, kommer der på genralforsamlingen den officielle indkaldelse til en sommerfest den 27. august 2022.

Vi ses på søndag.

06-06-2022

Så er der inviteret til årets generalforsamling den 3 juli 2022 kl. 10 i Skipperstuen, Næstved Sejlklub inderhavnen i Karrebæksminden. Dagsordenen er efter vedtægterne og bestyrelsen har et punkt til diskussion og indstilling til bestyrelsen på dagsordenen. Det er om den potentielle badebro ved stranden ved Havbakken. Vi laver et oplæg der udsendes senest 10 dage før generalforsmalingen.

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ivan Petersen ønsker ikke genvalg, så vi søger et nyt medlem til bestyrelsen. John Kryger er også på valg, og genopstiller.

Se iøvrigt Facebook siden for nærmere information.

10-04-2022

Sidst i marts afholdte vi årets første bestyrelsesmøde. Referatet ligger på hjemmesiden. På mødet kom vi omkring de kommende aktiviteter vi forventer i årets løb. Dette års generalforsamling bliver afholdt søndag den 3. juli kl. 10.00. Vi har endnu ikke indgået aftale om hvor generalforsamlingen afholdes. Nedenstående er udvalget emner fra referatet – vil du vide mere kan du kigge i referatet.

Bestyrelsen vil afholde en sommerfest – den 20 august 2022 blev foreslået. Vi udsender en føler om interessen på Facebook siden og vil officielt invitere til festen på Generalforsamlingen.

Vi har pt. en kassebeholdning på ca. kr. 61.000. Vi forventer at kunne lukke 2022 med ca. kr. 100.000 på kontoen når de forventede aktiviteter er afholdt/igangsat. Vi forventer ikke yderligere asfaltarbejder i 2022.

Vi vil snarest igangsætte et re-design af området ved molokkerne. Buskene ind mod naboen på hjørnet (Hans R. Jørgensen) fjernes så der bliver bedre udsyn ved ud- og indkørsel. Samtidig vil vi lave afstripning på vejen for at undgå at svinget skæres. Vi arbejder videre med oplægget om badebro til årets generalforsamling. Vi har fået en principiel accept til projektet fra kommunen, men der mangler kommentarer fra Kystdirektoratet. Badebroen vil, hvis den bliver en realitet, være et selvkørende projekt udenfor Grundejerfoeningens økonomi. Vi vil senere på foråret/forsommeren opsætte nogle få nye skilte i området. Bl.a. “hunde i snor” og vejvisere mod strand og klint for at undgå trafik ind over markerne.

Vi havde modtaget en henvendelse fra beboere om ændring af brugen af et fælles areal. Det er bestyrelsens holdning at ændringer i brug og udseende af fællesarealerne skal afklares i enighed mellem de nærmeste naboer. Kan man ikke opnå enighed bevares status kvo. Der kan være situationer hvor bestyrelsen kan mægle eller involveres i sagen, men i sidste ende, er det de nærmeste naboer der skal acceptere hvordan fællesarealerne benyttes.

Bestyrelsen vil lave en velkomstpakke til nye medlemmer. Den nye pakke vil også blive delt ud til eksisterende medlemmer, da den vil indeholde en del praktiske informationer. Pakken forventes præsenteret på årets generalforsamling.

Til sidst, arbejder vi på at få opsat en hjertestarter ved “Ole’s hjørne” ved Bækkene/Havbakken. Ole har en ansøgning ude, men selv uden støtte vil vi arbejde videre med sagen.

22-02-2022

Lokalplan 109 har været i høring og høringssvarene er under behandling af Næstved Kommune. Fællesudvalget har været til mæde med kommunen om processen og de forventede tilpasninger af lokalplanen. Referat fra dette mæde kan ses her

Lokalplan 109 møde vedrørende høringssva

30-12-2021

Godt Nytår til alle.

Sidst i november afholdte vi årets sidste bestyrelsesmøde. Referatet er netop lagt op på hjemmesiden. Jeg beklager forsinkelsen. Det fremgår af referatet, at vi har haft et godt og positivt år i Grundejerforeningen. Vi er glade for asfalteringen i Bækkende, vejbumpene er etableret til de flestes tilfredshed og vores område er pænt og velholdt.

Vi takker alle for et godt og positivt år- og ser frem imod 2022 som et nyt år med mange gode dage i sommerlandet.

Næste møde i bestyrelsen holdes sidst i marts – vi hører gerne fra jer hvis der er emner vi skal tage op.

02-11-2021

Næstved Kommune har udsendt den nye lokal plan 109 for vores område i høring. Høringsperioden er fra 01-11-2021 til 03-01-2022. Du kan finde lokalplanen på kommunens hjemmeside under Høringer – øverst på forsiden.

Kommunen indkalder til borgermøde om planen den 23 november på Karrebæksmindefjord kl. 16.30 – her kan du få mere at vide om planen og intentioner bag. Bestyrelsen deltager i mødet sammen med de øvrige grundejerforeninger og Fællesudvalget.

Vi holder bestyrelsesmøde den 29 november og har også lokalplanen på dagsordenen. Er der emner du gerne vil have vi tager op kan du sende en mail til en af bestyrelsesmedlemmerne.

25-08-2021

Nyhedsbrev august 2021 er hermed klar og referat fra betyrelsesmødet, kommentarer sendt til kommunen til den nye lokalplan 109 er lagt op på siden for bestyrelsesreferater.

Der er indkaldt til stiftende generalforsamling i det kommende digelaug. Læs de mails du har modtaget fra Næstved Kommune samt Nyhedsbrevet. Vi vil gerne have så stor opbakning som muligt til det kommende digelaug.

29-07-2021

Referatet fra Generalforsamlingen er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Bestyrelsen takker for et godt fremmøde samt en god generalforsamling. Første bestyrelsesmøde holdes den 19 august – herefter kommer der et nyhedsbrev om de kommende aktiviteter. Har du/I ideer til kommende aktiviteter høre vi meget gerne fra dig/jer.

26-06-2021

Vi håber at vi ser rigtig mange til Generalforsamlingen på søndag de. 4 juli kl. 10.00 i Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Enø (inderhavnen).

Alle dokumenter er tilgængelige på siden vedr. Generalforsamling – vi skal beklage at nogle dokumenter ved en fejl ikke var tilgængelige ved indkaldelsen den 25 maj. Det handler om de tre forslag der er til debat på generalforsamlingen.

25-05-2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 den 4 juli kl. 10.00 – Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Enø

Alle dokumenter vedr. den kommende generalforsamling findes på siden vedr. Generalforsamling.

25-05-2021

Asfaltering af vejene i Bækkene.

Alle veje i Bækkene asfalteres i uge 22. Der vil derfor være nogle udfordringer med adgang til og fra de enkelte huse i den forholdsvis korte tid det vil tage at asfaltere ud for de enkelte matrikler. Der laves et opslag på info-tavlen med arbejdsplanen så snart vi får den fra Arkil.

17-03-2021

Foråret er på vej og forhåbentlig kan vi se frem til et rigtigt godt forår. I bestyrelsen har vi arbejdet henover vinteren hvilket du kan se i vedhæftede nyhedsbrev.

Nyhedsbrev mart 2021

Du kan også finde det sidste referat fra vore nyligt afholdte bestyrelsesmøde på siden for betyrelsesreferater.

Regnskabet for 2020 er også blev godkendt af vore revisorer. Det kan du finde på siden for regnskaber.

Rigtig godt forår

24-12-2020

Kære alle,

Rigtig Glædelig Jul og et ønske om et bedre Nytår 2021.

I Grundejerforeningen afslutter vi 2020 med god fremdrift på årets aktiviteter og god økonomi. Vores bump-udvalg har arbejdet godt med alternative bump til løsning af de problemer, der har været rejst. Stor tak til de aktive i udvalget, Søren Voxen, Claus Ditlev, Ivan og Peder. Tak for alle opslag på Facebook og de direkte henvendelser om bumpene og specielt tak for kommentarerne til det opsatte prøvebump. Bestyrelsen og udvalget mødes i januar og drøfter de mulige alternativer, der er på bordet. Vi vil i fællesskab fremlægge et forslag til løsning af problemerne til generalforsamlingen i juli.

Vi håber, at vi kan få lukket bump-emnet og komme videre med nye opgaver og ideer, som kan gøre området attraktivt og skabe fællesskaber til glæde for os alle. Vi vil rigtig gerne have jeres bidrag til hvordan, I mener området kan gøres bedre.

Vi har fået lavet små reparationer på vejen, og rabatter og andre områder gøres færdige til foråret. Vi forventer større reparationer på vejene i 2021.

Vi afventer den nye lokalplan for området. Den var lovet vedtaget af byrådet i december, men er forsinket. Vi forventer den vedtages i enten januar eller februar.

Glædelig Jul og Godt Nytår – og pas rigtig godt på jer selv og hinanden med god afstand, håndhygiejne og mundbind. På bestyrelsens vegne John

17-11-2020

Så er år 2020 tæt på afslutning. Vejbump er opsat på prøve ved Bakkene 219 og det nye bump ved Havbakken 275 er opsat. Området ved Havbakken 290 er planeret og endelig færdiggørelse sker i foråret 2021. Veje og rabatter renoveres henover vinteren, når vejret tillader det. Det kan du læse mere om i nyhedsbrevet nedenfor.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen kan ses her Nyhedsbrev Nov 2020

Den opdaterede aktionsliste kan ses her Gerbredgaard Aktionsliste 2020

Bestyrelsen har modtaget ønske om etablering af badebro ved Havbakken-stranden. Vi er positive overfor ønsket, og vil hjælpe med at fremlægge et forslag til næste års generalforsamling i juli. Vi afventer den nye lokalplan inden der tages kontakt til kommunen. Se aktionsplanen for mere info.

04-11-2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 28 oktober er lagt ind på siden for bestyrelsesreferater. Der arbejdes på nyhedsbrevet, der vil blive udsendt til alle grundejerne på mail samt lagt her på hjemmesiden.

19-10-2020

Bestyrelsen afholder årets sidste bestyrelsesmøde onsdag den 28 oktober.

Straks efter mødet vil der blive udsendt et nyhedsbrev om vores arbejde i 2020. Arbejdet med vejbump vil indgå i nyhedsbrevet, men nedenfor er det sidste nye for den aktivitet.

Arbejdet med vejbump

Som besluttet på generalforsamlingen blev der nedsat et vejbumpudvalg, som skulle undersøge mulige forbedringer af de eksisterende bump. Udvalget har foreslået et nyt og blødere bump. Udvalget og bestyrelsen vil teste dette bump udfor Bækkene 219. Det skal undersøges om bumpet modvirker de rystelser, som det eksisterende bump forårsager. Samtidig skal det også testes om bumpet er mere behageligt at passere. Det bump der fjernes ved Bækkene 219 flyttes til Havbakken 275. Den endelige placering bestemmes i samarbejde med Saferoad, som har det nødvendige tekniske kendskab til bedste placering. Bestyrelsen har indhentet de nødvendige godkendelser fra kommune og politi. Bumpene vil blive etableret og testet snarest efter aftale med Saferoad. I bedes alle bidrage med jeres vurdering af det nye bump ved Bækkene 219. Send jeres kommentar til bestyrelsen på mail til krygerjo@gmail.com

Bestyrelsen vil sammen med udvalget fremlægge den fremtidige plan for vejbumpene til debat på næste års generalforsamling.
24-09-2020

På det netop afholdte bestyrelsesmøde den 16-09-2020 (se referatet under bestyrelsesreferater) besluttede bestyrelsen at lave en hurtig test af en “op-kant” på de eksisterende bump for at gøre dem lidt blødere. Allerede nu – efter et nærmere tjek – er vi gået væk fra dette forsøg. Vi vil derfor gå direkte til at afprøve det af udvalgets foreslåede blødere bump ud for pumpestationen på Havbakkevejen. Samtidig etableres det ekstra bump på Havbakken som blev besluttet på generalforsamlingen.

Arbejdet vil gå i gang til oktober når broen igen er åben.

Det blev også besluttet at området ud for HB 290 skal reetableres. Dette arbejde går også i gang efter broens åbning. Der indhentes pt. tilbud på opgaven.

18-09-2020

Her i bestyrelsens aktionsliste kan du følge med i bestyrelsens arbejde. Listen opdateres løbende – du bliver ikke adviseret om opdatering via mail. Der kan postes information om opdatering på Facebook gruppen – men det er kun ved større ændringer. Du skal derfor gå ind her på siden for at følge med. 🙂

Gerbredgaard Aktionsliste 2020

13-09-2020

Til orientering så er køreplanen for minibussen under brolukningen nu:

07.15 (undtaget lørdag og søndag)

08.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00

Tiderne og ruten der køres fremgår af opslagstavlen ved broen samt af lokalrådets hjemmeside www.maerkkarrebaek.dk

14-08-2020

Vedr. Kystsikring/Dige

Michael Sommer og jeg var i går til møde om det kommende digeprojekt på Enø og Lungshave. Vi har lagt projektforslaget op på hjemmesiden. Forslaget og de tilhørende bilag kan findes på Næstved Kommunes hjemme side.

Du kan finde referat fra mødet her: Referat fra Dige mødet Næstved Kommune 13 aug

Nedenfor er link til Næstved Kommunes forslag til dige projektet:

udkast-til-tilladelse-til-kystbekyttelse-enoe-og-lungshave

13-08-2020

Pjece lukning af Graeshoppenfolder

11-08-2020

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesreferat 06-08-2020