Nyheder

26-06-2022

Så er vi klar til årets generalforsamling søndag den 3 juli kl. 10.00 i Skippersturen. Regnskab, budget og bestyrelsens forslag om badebro er lagt på hjemmesiden. Herudover vil vi oplyse om de igangværende tiltag omkring Molokkerne, skiltning og kommende forskønnelses aktiviteter, der er planlagt.

Sidst men ikke mindst, kommer der på genralforsamlingen den officielle indkaldelse til en sommerfest den 27. august 2022.

Vi ses på søndag.

06-06-2022

Så er der inviteret til årets generalforsamling den 3 juli 2022 kl. 10 i Skipperstuen, Næstved Sejlklub inderhavnen i Karrebæksminden. Dagsordenen er efter vedtægterne og bestyrelsen har et punkt til diskussion og indstilling til bestyrelsen på dagsordenen. Det er om den potentielle badebro ved stranden ved Havbakken. Vi laver et oplæg der udsendes senest 10 dage før generalforsmalingen.

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ivan Petersen ønsker ikke genvalg, så vi søger et nyt medlem til bestyrelsen. John Kryger er også på valg, og genopstiller.

Se iøvrigt Facebook siden for nærmere information.

10-04-2022

Sidst i marts afholdte vi årets første bestyrelsesmøde. Referatet ligger på hjemmesiden. På mødet kom vi omkring de kommende aktiviteter vi forventer i årets løb. Dette års generalforsamling bliver afholdt søndag den 3. juli kl. 10.00. Vi har endnu ikke indgået aftale om hvor generalforsamlingen afholdes. Nedenstående er udvalget emner fra referatet – vil du vide mere kan du kigge i referatet.

Bestyrelsen vil afholde en sommerfest – den 20 august 2022 blev foreslået. Vi udsender en føler om interessen på Facebook siden og vil officielt invitere til festen på Generalforsamlingen.

Vi har pt. en kassebeholdning på ca. kr. 61.000. Vi forventer at kunne lukke 2022 med ca. kr. 100.000 på kontoen når de forventede aktiviteter er afholdt/igangsat. Vi forventer ikke yderligere asfaltarbejder i 2022.

Vi vil snarest igangsætte et re-design af området ved molokkerne. Buskene ind mod naboen på hjørnet (Hans R. Jørgensen) fjernes så der bliver bedre udsyn ved ud- og indkørsel. Samtidig vil vi lave afstripning på vejen for at undgå at svinget skæres. Vi arbejder videre med oplægget om badebro til årets generalforsamling. Vi har fået en principiel accept til projektet fra kommunen, men der mangler kommentarer fra Kystdirektoratet. Badebroen vil, hvis den bliver en realitet, være et selvkørende projekt udenfor Grundejerfoeningens økonomi. Vi vil senere på foråret/forsommeren opsætte nogle få nye skilte i området. Bl.a. “hunde i snor” og vejvisere mod strand og klint for at undgå trafik ind over markerne.

Vi havde modtaget en henvendelse fra beboere om ændring af brugen af et fælles areal. Det er bestyrelsens holdning at ændringer i brug og udseende af fællesarealerne skal afklares i enighed mellem de nærmeste naboer. Kan man ikke opnå enighed bevares status kvo. Der kan være situationer hvor bestyrelsen kan mægle eller involveres i sagen, men i sidste ende, er det de nærmeste naboer der skal acceptere hvordan fællesarealerne benyttes.

Bestyrelsen vil lave en velkomstpakke til nye medlemmer. Den nye pakke vil også blive delt ud til eksisterende medlemmer, da den vil indeholde en del praktiske informationer. Pakken forventes præsenteret på årets generalforsamling.

Til sidst, arbejder vi på at få opsat en hjertestarter ved “Ole’s hjørne” ved Bækkene/Havbakken. Ole har en ansøgning ude, men selv uden støtte vil vi arbejde videre med sagen.

22-02-2022

Lokalplan 109 har været i høring og høringssvarene er under behandling af Næstved Kommune. Fællesudvalget har været til mæde med kommunen om processen og de forventede tilpasninger af lokalplanen. Referat fra dette mæde kan ses her

Lokalplan 109 møde vedrørende høringssva

30-12-2021

Godt Nytår til alle.

Sidst i november afholdte vi årets sidste bestyrelsesmøde. Referatet er netop lagt op på hjemmesiden. Jeg beklager forsinkelsen. Det fremgår af referatet, at vi har haft et godt og positivt år i Grundejerforeningen. Vi er glade for asfalteringen i Bækkende, vejbumpene er etableret til de flestes tilfredshed og vores område er pænt og velholdt.

Vi takker alle for et godt og positivt år- og ser frem imod 2022 som et nyt år med mange gode dage i sommerlandet.

Næste møde i bestyrelsen holdes sidst i marts – vi hører gerne fra jer hvis der er emner vi skal tage op.

02-11-2021

Næstved Kommune har udsendt den nye lokal plan 109 for vores område i høring. Høringsperioden er fra 01-11-2021 til 03-01-2022. Du kan finde lokalplanen på kommunens hjemmeside under Høringer – øverst på forsiden.

Kommunen indkalder til borgermøde om planen den 23 november på Karrebæksmindefjord kl. 16.30 – her kan du få mere at vide om planen og intentioner bag. Bestyrelsen deltager i mødet sammen med de øvrige grundejerforeninger og Fællesudvalget.

Vi holder bestyrelsesmøde den 29 november og har også lokalplanen på dagsordenen. Er der emner du gerne vil have vi tager op kan du sende en mail til en af bestyrelsesmedlemmerne.

25-08-2021

Nyhedsbrev august 2021 er hermed klar og referat fra betyrelsesmødet, kommentarer sendt til kommunen til den nye lokalplan 109 er lagt op på siden for bestyrelsesreferater.

Der er indkaldt til stiftende generalforsamling i det kommende digelaug. Læs de mails du har modtaget fra Næstved Kommune samt Nyhedsbrevet. Vi vil gerne have så stor opbakning som muligt til det kommende digelaug.

29-07-2021

Referatet fra Generalforsamlingen er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Bestyrelsen takker for et godt fremmøde samt en god generalforsamling. Første bestyrelsesmøde holdes den 19 august – herefter kommer der et nyhedsbrev om de kommende aktiviteter. Har du/I ideer til kommende aktiviteter høre vi meget gerne fra dig/jer.

26-06-2021

Vi håber at vi ser rigtig mange til Generalforsamlingen på søndag de. 4 juli kl. 10.00 i Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Enø (inderhavnen).

Alle dokumenter er tilgængelige på siden vedr. Generalforsamling – vi skal beklage at nogle dokumenter ved en fejl ikke var tilgængelige ved indkaldelsen den 25 maj. Det handler om de tre forslag der er til debat på generalforsamlingen.

25-05-2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 den 4 juli kl. 10.00 – Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Enø

Alle dokumenter vedr. den kommende generalforsamling findes på siden vedr. Generalforsamling.

25-05-2021

Asfaltering af vejene i Bækkene.

Alle veje i Bækkene asfalteres i uge 22. Der vil derfor være nogle udfordringer med adgang til og fra de enkelte huse i den forholdsvis korte tid det vil tage at asfaltere ud for de enkelte matrikler. Der laves et opslag på info-tavlen med arbejdsplanen så snart vi får den fra Arkil.

17-03-2021

Foråret er på vej og forhåbentlig kan vi se frem til et rigtigt godt forår. I bestyrelsen har vi arbejdet henover vinteren hvilket du kan se i vedhæftede nyhedsbrev.

Nyhedsbrev mart 2021

Du kan også finde det sidste referat fra vore nyligt afholdte bestyrelsesmøde på siden for betyrelsesreferater.

Regnskabet for 2020 er også blev godkendt af vore revisorer. Det kan du finde på siden for regnskaber.

Rigtig godt forår

24-12-2020

Kære alle,

Rigtig Glædelig Jul og et ønske om et bedre Nytår 2021.

I Grundejerforeningen afslutter vi 2020 med god fremdrift på årets aktiviteter og god økonomi. Vores bump-udvalg har arbejdet godt med alternative bump til løsning af de problemer, der har været rejst. Stor tak til de aktive i udvalget, Søren Voxen, Claus Ditlev, Ivan og Peder. Tak for alle opslag på Facebook og de direkte henvendelser om bumpene og specielt tak for kommentarerne til det opsatte prøvebump. Bestyrelsen og udvalget mødes i januar og drøfter de mulige alternativer, der er på bordet. Vi vil i fællesskab fremlægge et forslag til løsning af problemerne til generalforsamlingen i juli.

Vi håber, at vi kan få lukket bump-emnet og komme videre med nye opgaver og ideer, som kan gøre området attraktivt og skabe fællesskaber til glæde for os alle. Vi vil rigtig gerne have jeres bidrag til hvordan, I mener området kan gøres bedre.

Vi har fået lavet små reparationer på vejen, og rabatter og andre områder gøres færdige til foråret. Vi forventer større reparationer på vejene i 2021.

Vi afventer den nye lokalplan for området. Den var lovet vedtaget af byrådet i december, men er forsinket. Vi forventer den vedtages i enten januar eller februar.

Glædelig Jul og Godt Nytår – og pas rigtig godt på jer selv og hinanden med god afstand, håndhygiejne og mundbind. På bestyrelsens vegne John

17-11-2020

Så er år 2020 tæt på afslutning. Vejbump er opsat på prøve ved Bakkene 219 og det nye bump ved Havbakken 275 er opsat. Området ved Havbakken 290 er planeret og endelig færdiggørelse sker i foråret 2021. Veje og rabatter renoveres henover vinteren, når vejret tillader det. Det kan du læse mere om i nyhedsbrevet nedenfor.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen kan ses her Nyhedsbrev Nov 2020

Den opdaterede aktionsliste kan ses her Gerbredgaard Aktionsliste 2020

Bestyrelsen har modtaget ønske om etablering af badebro ved Havbakken-stranden. Vi er positive overfor ønsket, og vil hjælpe med at fremlægge et forslag til næste års generalforsamling i juli. Vi afventer den nye lokalplan inden der tages kontakt til kommunen. Se aktionsplanen for mere info.

04-11-2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 28 oktober er lagt ind på siden for bestyrelsesreferater. Der arbejdes på nyhedsbrevet, der vil blive udsendt til alle grundejerne på mail samt lagt her på hjemmesiden.

19-10-2020

Bestyrelsen afholder årets sidste bestyrelsesmøde onsdag den 28 oktober.

Straks efter mødet vil der blive udsendt et nyhedsbrev om vores arbejde i 2020. Arbejdet med vejbump vil indgå i nyhedsbrevet, men nedenfor er det sidste nye for den aktivitet.

Arbejdet med vejbump

Som besluttet på generalforsamlingen blev der nedsat et vejbumpudvalg, som skulle undersøge mulige forbedringer af de eksisterende bump. Udvalget har foreslået et nyt og blødere bump. Udvalget og bestyrelsen vil teste dette bump udfor Bækkene 219. Det skal undersøges om bumpet modvirker de rystelser, som det eksisterende bump forårsager. Samtidig skal det også testes om bumpet er mere behageligt at passere. Det bump der fjernes ved Bækkene 219 flyttes til Havbakken 275. Den endelige placering bestemmes i samarbejde med Saferoad, som har det nødvendige tekniske kendskab til bedste placering. Bestyrelsen har indhentet de nødvendige godkendelser fra kommune og politi. Bumpene vil blive etableret og testet snarest efter aftale med Saferoad. I bedes alle bidrage med jeres vurdering af det nye bump ved Bækkene 219. Send jeres kommentar til bestyrelsen på mail til krygerjo@gmail.com

Bestyrelsen vil sammen med udvalget fremlægge den fremtidige plan for vejbumpene til debat på næste års generalforsamling.
24-09-2020

På det netop afholdte bestyrelsesmøde den 16-09-2020 (se referatet under bestyrelsesreferater) besluttede bestyrelsen at lave en hurtig test af en “op-kant” på de eksisterende bump for at gøre dem lidt blødere. Allerede nu – efter et nærmere tjek – er vi gået væk fra dette forsøg. Vi vil derfor gå direkte til at afprøve det af udvalgets foreslåede blødere bump ud for pumpestationen på Havbakkevejen. Samtidig etableres det ekstra bump på Havbakken som blev besluttet på generalforsamlingen.

Arbejdet vil gå i gang til oktober når broen igen er åben.

Det blev også besluttet at området ud for HB 290 skal reetableres. Dette arbejde går også i gang efter broens åbning. Der indhentes pt. tilbud på opgaven.

18-09-2020

Her i bestyrelsens aktionsliste kan du følge med i bestyrelsens arbejde. Listen opdateres løbende – du bliver ikke adviseret om opdatering via mail. Der kan postes information om opdatering på Facebook gruppen – men det er kun ved større ændringer. Du skal derfor gå ind her på siden for at følge med. 🙂

Gerbredgaard Aktionsliste 2020

13-09-2020

Til orientering så er køreplanen for minibussen under brolukningen nu:

07.15 (undtaget lørdag og søndag)

08.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00

Tiderne og ruten der køres fremgår af opslagstavlen ved broen samt af lokalrådets hjemmeside www.maerkkarrebaek.dk

14-08-2020

Vedr. Kystsikring/Dige

Michael Sommer og jeg var i går til møde om det kommende digeprojekt på Enø og Lungshave. Vi har lagt projektforslaget op på hjemmesiden. Forslaget og de tilhørende bilag kan findes på Næstved Kommunes hjemme side.

Du kan finde referat fra mødet her: Referat fra Dige mødet Næstved Kommune 13 aug

Nedenfor er link til Næstved Kommunes forslag til dige projektet:

udkast-til-tilladelse-til-kystbekyttelse-enoe-og-lungshave

13-08-2020

Pjece lukning af Graeshoppenfolder

11-08-2020

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesreferat 06-08-2020